На 20.09.2019 г. беше побликувано отворено писмо от асоциацията на хосписите, подписано от председателят и д-р Димче Миладиноски – извадки от писмото можете да прочетете на сайта.

Писмото беше адресирано до Президента, Министър-председателя, Председателят на 44-то Народно събрание, Председателя на комисията по здравеопазването, Министъра на здравеопазването, Министъра на труда и социалната политика, до други институции в Република България, както и до повечето медии.

Можете да изтеглите цялото писмо от тук

О Т В О Р Е Н О   П И С М О  ОТ НАЦИОНАЛНА  АСОЦИАЦИЯ НА ХОСПИСИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМА Д-Р ДАРИТКОВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н АНАНИЕВ,

УВАЖАЕМИ ЖУРНАЛИСТИ,

На 16.02.2019г. в гр. Бургас се учреди „Национална асоциация на хосписите в България“. Асоциацията е учредена по Закон за юридически лица с нестопанска цел,  като сдружение за осъществяване на общественополезна дейност. Учредители са хосписи с различен юридически статут – държавни, общински и частни.

…………………

Изминаха близо двадесет години от регистрацията на първия хоспис в България – хоспис „Филаретова“. За този период, освен Методическо указание №3/2000г. на МЗ, не е издаден нормативен акт, който да регламентира и подпомогне развитието на този сектор. Не се използва ентусиазма на колегите, решили да се отдадат на тази нелека мисия да развиват хосписни и палиативни грижи. Ако проследим, през годините, броя на регистрираните хосписи в страната, ще забележим трайна тенденция на закриване на тези лечебни заведения.  По данни на АПИС към м. април 2007 г. съдебна регистрация са получили 109 хосписа в 23 области на страната, като близо 70% са регистрирани непосредствено след приемането на ЗЛЗ. В същия регистър към 01.04.2017г. регистрираните хосписи са 61, а за 2018г. по данни на   РЗИ в страната, те са 43.  От друга страна, демографската криза, незавършените реформи  в здравната и социална  системи увеличават потребността от хосписни и палиативни грижи. Освободената от закритите хосписи ниша се заема от домове за стари хора, които извършват палиативн грижи без да имат право и компетенции за това. Липсата на цялостна политика за хосписните и палиативни грижи нарежда България на дъното на класацията за достъпност до палиативни грижи. В България е осигурена лимитирана палиативна грижа само за онкологично болни. Останалите терминално болни са дискриминирани и са принудени да си плащат за палиативни грижи. Данните на здравната каса за последните 3 години сочат, че все по-малко нуждаещи се получават достъп до палиативни грижи за терминално онкологично болни. Едва 2151 души са получили палиативни грижи през 2018г., при положение че годишно у нас от рак умират над 17 000. Данните сочат, че през 2016 г. са платени 19 558 леглодни, през 2017 г. те намаляват до 18 370, а през м.г. при значително по-високата цена на КП са още по-малко – 17 987. Намалението на хората, получили тази грижа, е значително.

…………………………….

Хосписите  могат да интегрират хосписните и палиативни грижи в здравната система и да придадат по социален облик на здравеопазването. Хосписите трябва да бъдат своеобразен „буфер“ между социалните и палиативни грижи. Необходимо е въвеждането на лимитирани социални пакети „Хосписен пациент“, финансирани от МТСП. Професионалните мултидисциплинарни екипи на хосписите ще допринесат за удължаване на живота с добро качество. През последните десетилетия хосписи се опитват да развият устойчив социален модел за предоставяне на медико-социални и палиативни  грижи, но без подкрепата на държавата това е невъзможно.

………………..

    Управителният съвет на асоциацията смята, че е настъпил момента за интегриране на хосписите в здравната система на страната!

    Настояваме за бързи промени в нормативната уредба, отнасяща се до хосписните грижи!

    Настояваме за включване на хосписите в новия здравен модел, като основен доставчик на палиативни и хосписни грижи!

    Настояваме за хосписите да са доставчици на определени социални услуги!

    Декларираме нашата готовност за участие на наши експерти в работни групи за изработване на необходимите нормативни документи!


С уважение,

д-р Димче Миладиноски
Председател на УС на НАХБ

На 16.02.2019г. бе учредена Национална асоциация на хосписите в България. Управителният съвет, излъчи за свой председател д-р Димче Миладиноски управител на Хосписа в гр. Черноморец.

В Асоциацията членуват хосписи от Бургас, Варна, Кърджали, София и други градове. Досега тези лечебни заведения нямаха собствена асоциация, която да ги представлява.

Цели на асоциацията на Хосписите в България

Облекчаване достъпа на пациентите до качествени, дългосрочни и достъпни медико – социални услуги и извънболнична помощ, осъществявани посредством медицинско наблюдение, поддържащо лечение предписано от лекар на лица с хронични инвалидизиращи заболявания,
палиативни грижи за лица с терминални състояния с цел постигане на възможно най-добро качество на живот на пациентите и техните близки; създаване на условия за подобряване на медицинското обслужване и квалификацията на кадрите заети в сферата на хосписната помощ чрез участие на сдружението в проекти за следдипломно медицинско обучение, както и периодично целево обучение с практическа насоченост;

Обединяване и подпомагане на членуващите в сдружението хосписи; защита на честната конкуренция между заведения със сходен предмет на дейност и противодействие на всички практики за нарушаването й; защита на неприкосновеността на частната собственост и противодействие на всички опити за дискредитирането й; развитие на подходящи условия и среда за възникване на нови хосписи и функциониране на съществуващите, в това число и посредством насърчаване на държавната или общинска политика за развитие на здравеопазването и осъществяване на съвместни проекти; участие с предложения, становища, декларации, протести при формирането на националната здравна политика и преговорния процес по сключване на НРД; насърчаване и отстояване реалното участие на хосписите, като част от здравната система в преговорния процес по сключване на НРД; изграждане на национален пазар на медицинските услуги, хосписната помощ и медико – социалните услуги, при защита на социално слабите членове на обществото; насърчаване и отстояване еднаквия достъп на хосписите до публично финансиране, в т.ч. от европейските фондове и програми.

Учредяване

В България вече е учредена Национална асоциация на хосписите в страната, след като собствениците на здравни заведения се събраха на спешна среща в Бургас. Нейн председател е собственикът на хосписа в Черноморец д-р Димче Миладиноски, а исканията й тепърва ще бъдат изпратени до Министерството на здравеопазването, информира Burgasinfo.com. Асоциацията ще се опита да помогне на хиляди лежащо болни пациенти, претърпели инсулт или такива с онко заболявания в терминален стадий, които имат нужда от специални грижи.

„Създадохме асоциацията, за да бъдем чути. Нашето искане е държавата, а не пациентите да поемат разходите по престоя в хоспис. Искането ни да работим по клинични пътеки ще бъде оформено и изпратено до Министерството на здравеопазването. Причината е, че голяма част от хората не могат да си позволят престоя, въпреки че се нуждаят от него. В повечето западни държави престоят се поема от държавата. Второто ни искане е институциите да разграничат домовете за стари хора от хосписите”, заяви председателят на Асоциацията д-р Димче Миладиноски, който е собственик на хосписа в Черноморец.

„Основните ни цели са осигуряване на обществен ресур за лечебните заведения за продължително лечение и палиативни грижи. На този етап няма осигурени средства за тези хора, а те цял живот са се осигурявали и когато трябва да си отидат с достойнство, линеят  в домове. Както в много други страни, така и тук  държавата трябва да поема  престоя на тези пациенти, а не децата им или те самите”, споделя  зам.-председарелят на Асоциацията Здравко Карамитев, който е управител на хоспис  „Добролюбие” в Кърджали.

 Placeholder
точки Placeholder
точки

Учредители на „Национална Асоциация на хосписите в България“