Latest news

Отворено писмо от асоциацията на хосписите в България

No comments

ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ДО

МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА

ДО

МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КИРИЛ АНАНИЕВ

ДО

МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

БИСЕР ПЕТКОВ

ДО МЕДИИТЕ

О Т В О Р Е Н О   П И С М О

ОТ НАЦИОНАЛНА  АСОЦИАЦИЯ НА ХОСПИСИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМА Д-Р ДАРИТКОВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н АНАНИЕВ,

УВАЖАЕМИ ЖУРНАЛИСТИ,

 

 

На 16.02.2019г. в гр. Бургас се учреди „Национална асоциация на хосписите в България“. Асоциацията е учредена по Закон за юридически лица с нестопанска цел,  като сдружение за осъществяване на общественополезна дейност. Учредители са хосписи с различен юридически статут – държавни, общински и частни.

Основни цели:

 

  • Облекчаване достъпа на пациентите до качествени и дългосрочни палиативни и хосписни грижи;
  • Интегриране на хосписите в здравната система на Република България;
  • Създаване на условия за подобряване на медицинското обслужване и квалификацията на кадрите заети в сферата на хосписната помощ;
  • Развитие на подходящи условия и среда за възникване на нови хосписи и функциониране на съществуващите, в това число и посредством насърчаване на държавната или общинска политика за развитие на  хосписната помощ  и осъществяване на съвместни проекти.

Основни приоритети:

 

  • Интегриране на хосписите в здравната система на Република България, чрез осигуряване на обществен ресурс;
  • Изработване на стандарт за хосписни грижи;
  • Създаване на национален регистър на хосписите в България.

Изминаха близо двадесет години от регистрацията на първия хоспис в България – хоспис „Филаретова“. За този период, освен Методическо указание №3/2000г. на МЗ, не е издаден нормативен акт, който да регламентира и подпомогне развитието на този сектор. Не се използва ентусиазма на колегите, решили да се отдадат на тази нелека мисия да развиват хосписни и палиативни грижи. Ако проследим, през годините, броя на регистрираните хосписи в страната, ще забележим трайна тенденция на закриване на тези лечебни заведения.  По данни на АПИС към м. април 2007 г. съдебна регистрация са получили 109 хосписа в 23 области на страната, като близо 70% са регистрирани непосредствено след приемането на ЗЛЗ. В същия регистър към 01.04.2017г. регистрираните хосписи са 61, а за 2018г. по данни на   РЗИ в страната, те са 43.  От друга страна, демографската криза, незавършените реформи  в здравната и социална  системи увеличават потребността от хосписни и палиативни грижи. Освободената от закритите хосписи ниша се заема от домове за стари хора, които извършват палиативн грижи без да имат право и компетенции за това. Липсата на цялостна политика за хосписните и палиативни грижи нарежда България на дъното на класацията за достъпност до палиативни грижи. В България е осигурена лимитирана палиативна грижа само за онкологично болни. Останалите терминално болни са дискриминирани и са принудени да си плащат за палиативни грижи. Данните на здравната каса за последните 3 години сочат, че все по-малко нуждаещи се получават достъп до палиативни грижи за терминално онкологично болни. Едва 2151 души са получили палиативни грижи през 2018г., при положение че годишно у нас от рак умират над 17 000. Данните сочат, че през 2016 г. са платени 19 558 леглодни, през 2017 г. те намаляват до 18 370, а през м.г. при значително по-високата цена на КП са още по-малко – 17 987. Намалението на хората, получили тази грижа, е значително.

СЗО определя палиативните грижи, като  мултидисциплинарен подход, който подобрява качеството на живот на пациентите и техните семейства, изправени пред животозастрашаващо заболяване, чрез превенция и облекчаване на страданието чрез ранно идентифициране и безупречна оценка и лечение на болка и други физически заболявания, психо-социални и духовни  проблеми.

В идеалния случай палиативните грижи трябва да са достъпни веднага щом заболяването изглежда неизлечимо и ограничаващо живота. Освен това  палиативните грижи трябва да са достъпни за всички животозастрашаващи заболявания, а не само за пациенти с рак.

Влошеният достъп до палиативни и хосписни грижи води до свръх хоспитализации в болниците. Палиативни  пациенти се приемат за активно лечение и се прехвърлят от пътека в пътека, извършват се значителни  разходи за пациенти, които нямат показания за активно лечение.  Ако за тези пациенти се осигури финансиране и се насочват навреме към хосписи за палитивни грижи, ще бъде спестен значителен обществен ресурс.

Хосписите  могат да интегрират хосписните и палиативни грижи в здравната система и да придадат по социален облик на здравеопазването. Хосписите трябва да бъдат своеобразен „буфер“ между социалните и палиативни грижи. Необходимо е въвеждането на лимитирани социални пакети „Хосписен пациент“, финансирани от МТСП. Професионалните мултидисциплинарни екипи на хосписите ще допринесат за удължаване на живота с добро качество. През последните десетилетия хосписи се опитват да развият устойчив социален модел за предоставяне на медико-социални и палиативни  грижи, но без подкрепата на държавата това е невъзможно.

Темата за удължаване на живота с добро качество и достойният му край, придобива все по-важно значение и следва да заеме приоритетно място в държавната политика. Според проф. Ишикава…„Удължен живот без качество е една никому ненужна награда“. Удължаване на живота, като самоцел не осигурява желания социален ефект. Необходим е комплексен и системен подход за изработване на дългосрочна стратегия. Стратегия за удължен живот с високо качество и достойния му край, задължително преминава през   решаване  проблемите на доставчиците на хосписни и палиативни грижи. Интегрирането на хосписите в здравната система ще осигури устойчив социален модел гарантиращ  достъпни, качествени и дългосрочни грижи.

    Управителният съвет на асоциацията смята, че е настъпил момента за интегриране на хосписите в здравната система на страната!

    Настояваме за бързи промени в нормативната уредба, отнасяща се до хосписните грижи!

    Настояваме за включване на хосписите в новия здравен модел, като основен доставчик на палиативни и хосписни грижи!

    Настояваме за хосписите да са доставчици на определени социални услуги!

    Декларираме нашата готовност за участие на наши експерти в работни групи за изработване на необходимите нормативни документи!


С уважение,

д-р Димче Миладиноски
Председател на УС на НАХБ