Устав

У С Т А В

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ  НА ХОСПИСИТЕ В БЪЛГАРИЯ”

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статут

Чл.1.(1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, устава и решението на учредителното събрание.

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят за неговите задължения.

 

Наименование

Чл.2.(1)Наименованието на сдружението е “НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОСПИСИТЕ В БЪЛГАРИЯ”. Наименованието може допълнително да бъде изписвано и на английски език: “NATIONAL ASSOCIATION OF HOSPICES IN BULGARIA.”.

(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, единния идентификационен код от Търговския регистър, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

(3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона.  Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

 

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на сдружението са: БЪЛГАРИЯ, област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ж.к. „Перла“, бл. 3, ет. 5, ап. 30

Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 

Определяне на дейността

Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза.

 

Цели на сдружението

Чл. 6.  Цели на сдружението са:

1. Облекчаване достъпа на пациентите до качествени, дългосрочни и  достъпни   медико – социални услуги и извънболнична помощ, осъществявани посредством медицинско наблюдение, поддържащо лечение предписано от лекар на лица с хронични инвалидизиращи заболявания, палиативни грижи за лица с терминални състояния с цел постигане на възможно най-добро качество на живот на пациентите и техните близки.

2. Създаване на условия за подобряване на медицинското обслужване и квалификацията на кадрите заети в сферата на  хосписнa помощ  чрез участие на сдружението в проекти за следдипломно медицинско обучение, както и периодично целево обучение с практическа насоченост.

3. Обединяване и подпомагане на членуващите в сдружението хосписи;

4.Защита на честната конкуренция между заведения със сходен предмет на дейност  и противодействие на всички практики за нарушаването й;

5. Защита на неприкосновеността на частната собственост и противодействие на всички опити за дискредитирането й;

6. Развитие на подходящи условия и среда за възникване на нови хосписи и функциониране на съществуващите, в това число и посредством насърчаване на държавната  или общинска политика за развитие на здравеопазването и осъществяване на съвместни проекти;

7. Участие с предложения, становища, декларации, протести при формирането на националната здравна политика и преговорния процес по сключване на НРД;

8. Насърчаване и отстояване реалното участие на хосписите, като част от здравната система  в преговорния процес по сключване на НРД;

9. Изграждане на национален пазар на медицинските услуги,  хосписната помощ и медико – социалните услуги, при защита на социално слабите членове на обществото;

10. Насърчаване и отстояване еднаквия достъп на  хосписите до публично финансиране, в т.ч. от европейските фондове и програми.

 

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл. 7.  Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

 1. Разпространение на информация, анализи и препоръки.
 2. Провеждане на симпозиуми, семинари, конгреси и други форми на конферентна дейност;
 3. Въздействие и граждански контрол върху дейността на администрацията.
 4. Анализ и изготвяне на предложения за промени в нормативната уредба;
 5. Взаимодействие с организации от страната и чужбина;
 6. Изпълнение на проекти;
 7. Предприемане на правни действия, в т.ч. завеждане и водене на дела пред национални и международни юрисдикции;
 8. Всяка друга незабранена със закон дейност за постигане на основните цели на сдружението.

 

Предмет на дейност

Чл. 8. Предмет на дейност на сдружението е защита на интересите на хосписите, подобряване на здравното обслужване на гражданите в извънбоничната помощ, създаване на условия за честна конкуренция и развитие на пазара на извънболничната помощ и медико – социалните услуги.

 

Представителство

Чл. 9. Сдружението се представлява пред физически и юридически лица, органи, организации и учреждения от Председателя на Управителния съвет.

 

II. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл. 10. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат само  юридически лица – лечебни заведения за извънболнична помощ  и медико – социални дейности/наричани в устава още „хосписи”/.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице по ал. 1, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Чл. 11.  Всеки член на сдружението има право:

1. да участват в дейността на сдружението;

2. неговият законен представител да бъде избиран в органите на управление на сдружението;

3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите му;

4. да бъде информиран за дейността на сдружението;

5. да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 12.  Всеки член на сдружението е длъжен:

1. да внася членския си внос в срока, предвиден в устава, както и други имуществени вноски, за които е било взето решение по реда, предвиден в устава – в срока, предвиден в решението;

2. да спазва устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет;

4. да окаже помощ на друг член на сдружението, при поискана му такава, съобразно възможностите си

Чл. 13.  Членските права и задължения са непрехвърляеми и не преминават върху други лица в случай на прекратяване на юридическото лице-член на сдружението. Членските права се упражняват от законен представител на съответния член или от упълномощено от законния представител лице, легитимиращо се с изрично писмено пълномощно.

 

Придобиване на членство

Чл.14. (1) Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят заявление до Управителния съвет, подписано от законния представител на юридическото лице и подкрепено с документ, удостоверяващ правото му да подаде такова заявление /решение на Общо събрание или едноличен собственик за участие в сдружението/. Управителният съвет разглежда молбата в едномесечен срок и уведомява кандидата за решението си. Отказът за приемане на член може да се обжалва пред Общото събрание в едномесечен срок от узнаването му от кандидата.

(2) В случаите, когато на Управителния съвет са представени заявление и документ по ал. 1, изр. 1, придружени от удостоверение за актуално състояние или разпечатка от интернет-сайта на Търговския регистър, разрешение за лечебна дейност по ЗЛЗ (удостоверяващо, че кандидатът е лечебно заведение хоспис и декларация, че разрешението не е изцяло или частично отнето, че кандидатът не е в производство по ликвидация и несъстоятелност, и приема настоящия устав, УС няма право да откаже приемане на член.

 

Прекратяване на членство

Чл. 15. (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до сдружението;
 2. с изключване;
 3. с прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;
 4. при отпадане.

(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание (ОС).

(3) Решението за изключване се взема от Общото събрание на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

(4) Отпадането на членство е налице, както следва:

1. при системно неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от УС по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството. Решението се съобщава на члена, който може в едномесечен срок да го обжалва пред Общото събрание.

2. при неплащане на годишния членски внос за текущата година в срок до 28 февруари на следващата, съответно при неплащане в срок на други имуществени вноски, решение за които е взето по реда, предвиден в устава. В случаите по настоящата точка отпадането настъпва автоматично, без да е необходимо изрично решение.

III. ИМУЩЕСТВО

Чл.16.Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, финансови средства, вземания и други.

Източници на средства на сдружението

Чл. 17. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос.

(2) Размерът на членския внос се определя от Общото събрание и същият се заплаща на четири равни вноски, платими за всяко календарно тримесечие – до края на първата седмица от неговото начало, освен ако Общото събрание определи различен срок.

(3) По решение на Общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство от членовете на сдружението.

(4) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем. Размерът на лихвите по заемите или наемите се определя от Общото събрание на сдружението.

(5) Сдружението може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство. Всички дарения се вписват в специална книга за дарения. На дарителите се издават удостоверения за направените дарения. Сдружението може да откаже приемането на дарение, спонсорство или завещание, ако по негова преценка те са направени с неприемливи за сдружението условия и/или в противоречие с неговите цели.

(6) Приходи от стопанска дейност.

(7)  Приходи от имуществото на сдружението;

(8) Други приходи и постъпления, осъществени съгласно установения от закона ред.

Чл.18.Управлението на имуществото на сдружението се извършва от Управителния съвет.

 

Стопанска дейност

Чл. 19. (1) Сдружението извършва всяка незабранена със закон дейност, която спомага за постигане на целите му.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от съответните закони. Същата трябва да е свързана с основния предмет на дейност на сдружението, а приходите от извършването й се използват за постигане целите на сдружението.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

Покриване на загуби

Чл. 20. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението.  Решението се взема с мнозинство от всички членове на сдружението.

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението

Чл. 21.  Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

Състав на Общото събрание

Чл. 22.  Общото събрание е върховен орган на сдружението. То се формира и се състои от  всички членове на сдружението.

Представителство

Чл. 23. (1) Членовете участват в Общото събрание, чрез представляващия по закон юридическото лице или от упълномощено от него лице, легитимиращо се с изрично писмено пълномощно.

(2) Пълномощник може да бъде само физическо лице, като същото няма право да преупълномощава с правата си трети лица.

(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за едно или няколко заседания на събранието.

 

Компетентност на Общото събрание

Чл. 24.  Общото събрание:

1.  изменя и допълва устава на сдружението;

2.  приема други вътрешни актове;

3.  преобразува и прекратява сдружението;

4. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет, в т.ч. неговия председател, и определя възнагражденията им;

6.  приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

7.  приема бюджета на сдружението и одобрява годишния финансов отчет;

8. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и другите имуществени вноски;

9.  разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет;

10. взема решение за откриване и закриване на клонове;

11. взема решение за участие в други организации;

12. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

13. отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на закона, устава на сдружението или на други вътрешни актове, регламентиращи неговата дейност;

14. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет, съответно – определя представител за защита интересите на сдружението в съдебни спорове между сдружението и управителния съвет или лица от състава на последния.

15. взема и други решения, предвидени в устава, както и такива, които законът предоставя в изключителна компетентност на Общото събрание.

 

Провеждане на Общо събрание

Чл. 25. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 26. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква и по искане на една трета от членовете на сдружението.

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез покана, която се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението (удостоверено с подписите на лицето, поставило поканата и свидетел), публикува се на интернет-сайта на същото (удостоверено с разпечатка от същия), а съдържанието й се изпраща като e-mail до всички членове на сдружението (удостоверено с разпечатка от изходящата кутия на електронния пощенски адрес на сдружението).

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето от оповестяване на поканата по реда на ал. 3 до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(6) Общо събрание може да се проведе и без  горните процедури, в случай, че всички членове се съгласят единодушно за провеждането и дневния му ред, като съгласието се изразява в писмена форма преди откриването на съответното заседание на Общото събрание.

 

Право на сведение

Чл. 27. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат на разположение на членовете в работно време в сградата по адрес на управление на сдружението през целия период от оповестяване на поканата до откриване на Общото събрание.

 

Списък на присъстващите

Чл.28.На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове и явяващите се за тях представители, които удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и протоколчика на Общото събрание.

Кворум

Чл. 29. Общото събрание може да заседава ако на заседанието се представляват повече от половината от всички членове. При липса на кворум председателстващият заседанието отлага заседанието с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, след което  заседанието  се провежда и може да взима законосъобразно решение независимо от броя на присъстващите членове.

Право на глас

Чл. 30.  Всеки член има право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл. 31.  Член не може да участва в гласуването за:

1.  предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
3.  при решаване на въпроси, отнасящи се до него.

Мнозинство

Чл.32.(1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от  присъстващите.

(2) За решенията по чл. 24, т. 1, 2, 3, 10 и 11 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения

Чл. 33. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове на сдружението са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол

Чл. 34. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.  Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и протоколчика на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списъкът на присъстващите по чл. 28 и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) В случаите, когато на заседанието си Общото събрание е взело и решения, за които уставът предвижда мнозинство, различно от обикновено мнозинство от присъстващите, както и в случаите, когато е взело и решение относно членския внос или други имуществени вноски от членовете в полза на сдружението, протоколът се подписва от всички присъстващи на заседанието.

(4) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

 

Управителен съвет

Чл. 35. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от …….максимума е 5  (………..) години с мнозинство от присъстващите. До избирането на нов УС, старият продължава да изпълнява неговите функции.

(3) Управителният съвет е в състав от 3 до 5 физически лица, всяко от които – законен представител на юридическо лице – член на сдружението.

(4) Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание измежду останалите членове на съвета и има същия мандат. Председателят представлява сдружението пред трети лица.

(5) Председателят има правото да извършва правни действия само след изрично решение на Управителния съвет. Липсата на такова решение не опорочава валидността на правните действия по отношение на третите лица, но председателят отговаря пред сдружението за евентуално причинените на последното вреди.

Чл. 36. (1) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, както и на извънредни заседания – при искане от който и да било от неговите членове.

(2) Протоколите от заседанията на Управителния съвет се подписват от председателя и един от членовете, изпълняващ функцията на протоколчик, а в предвидените в устава случаи – от всички присъстващи на заседанието.

Чл. 37. Управителният съвет приема Правила за работата си, които са в съответствие с устава, и ги публикува на интернет-сайта на сдружението.

 

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 38. (1) Управителният съвет:

1. осъществява управлението на сдружението и го представлява;

2. организира изпълнението на решенията на ОС като се ръководи от закона и устава на сдружението;

3. свиква ОС на редовни или извънредни заседания по установения с този устав ред;

4. решава всички въпроси, свързани с оперативната текуща работа на сдружението, които не са от компетентността на ОС;

5. определя реда (приемайки за целта нарочни Правила, подлежащи на публикуване в сайта на сдружението) и организира извършването на дейността на сдружението, включително тази в обща полза, и носи отговорност за това;

6. приема нови членове на сдружението;

7. утвърждава печат и лого на сдружението;

8. разпорежда се с имущество на сдружението при спазване на изискванията на устава;

9. подготвя и внася в ОС проект за бюджет;

10. определя адреса на сдружението, освен ако Общото събрание е определило или в устава е посочен адрес;

11. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

12. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

(2) УС се отчита най-малко веднъж годишно пред Общото събрание за дейността си.

 

Кворум и мнозинство

Чл. 39. (1) Решения могат да се вземат, ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(2) УС може да вземе решение и без да е провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(4) С мнозинство повече от половината от всички членове на Управителния съвет се вземат решенията по чл. 38, ал. 1, т. 5, 6 и 8, и при ликвидация (чл. 14, ал. 2 ЗЮЛНЦ).

(5) Единодушно се вземат решенията за:

1.  съществена промяна на дейността на сдружението;

2.  съществени организационни промени;

3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;

4. придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем.

(6) Във всички случаи, в които на заседанието си Управителният съвет е взел и решение за което се изисква мнозинство, различно от обикновено мнозинство от присъстващите, протоколът се подписва от всички присъстващи на заседанието.

Чл.40. Управителният съвет е длъжен да организира изготвянето на предвидената в Закона за счетоводството и Закона за юридическите лица с нестопанска цел отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност, и да депозира изискуемата от закона документация в ЦРЮЛНЦ при МП в нормативно установените срокове.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 41. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Възнаграждение на членовете на Управителния съвет

Чл. 42. Членовете на Управителния съвет могат да получават възнаграждение в размер, определен от Общото събрание.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 43. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 44.  В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

Назначаване на независими одитори

Чл. 45. (1) В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Приемане на годишното приключване

Чл. 46. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация

Чл. 47. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Дивиденти

Чл. 48.  Сдружението не разпределя печалба.

Книги на сдружението

Чл. 49. (1) Протоколите от заседанията на Общото събрание и Управителния съвет се водят в специални книги, съхранявани от председателя на УС. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Освен книгите по ал. 1, сдружението води:
1. Книга на членовете;
2. Книга за даренията, съхранявани от председателя на УС.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Основания за прекратяване

Чл. 50.  Сдружението се прекратява:

1.по решение на Общото събрание;

2.при обявяването му в несъстоятелност;

3.с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 51. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя при спазване на следните правила: предоставя се на други юридически лица с нестопанска цел в обществена полза с близки цели и предмет на дейност.

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

VIII ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 52. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 53. Относно тълкуването и прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които се прилагат и за изрично неуредените в устава въпроси.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали членове на Учредителното събрание на „НАЦИОНАЛНА АСОЦИЯЦИЯ НА ХОСПИСИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, проведено в град Бургас на 16.02. 2019 год..

Уставът е съставен в три еднакви оригинални екземпляра – по един за Търговския регистър , ЦРЮЛНЦ при МП и архива на сдружението, всеки от които подписан от учредителите, присъствали на учредителното събрание и приели настоящия устав.